(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดภาพใหญ่)
 
วัน เดือน ปี ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ บทคัดย่อ งานวิจัยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย คำวิเศษ
๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ แบบฟอร์มโครงการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คู่มือการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓ เมษายน ๒๕๖๖ แบบฟอร์มแผนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓ เมษายน ๒๕๖๖ แบบฟอร์มโครงการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2/2565
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แบบประเมินการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการนิเทศแบบ PIDRE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ แบบฟอร์มโครงการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แบบประเมินการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการนิเทศแบบ PIDRE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
๔ เมษายน ๒๕๖๔ บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้
๑ เมษายน ๒๕๖๕ บันทึกข้อความรายงานผลการใช้แผนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แบบฟอร์มแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แบบฟอร์มโครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รูปเล่มโครงงาน และกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แบบประเมินการนิเทศ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำปฏิทินโรงเรียน

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เกียรติบัตรผู้เข้าประชุมปฎิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระเบียบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice 2564
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เกณฑ์การประเมินผลงาน Best Practice 2564
๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี ๒๕๖๒
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คู่มือการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปี ๒๕๖๒
๘ มกราคม ๒๕๖๓ แบบเสนอประวัติครูดีศรีบ.ล. ๒๕๖๒
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ แบบฟอร์ม PLC 01 - PLC 06
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ แบบประเมิน วช11 - วช17
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แบบฟอร์มโครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ งานควบคุมภายใน (แบบฟอร์ม และ แบบ ปค.5 ของกลุ่มงาน 4 กลุ่ม)
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ แบบนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
๕ เมษายน ๒๕๖๒  เกณฑ์การประเมินผลงาน ๕ เมษายน ๒๕๖๒
๕ เมษายน ๒๕๖๒
ระเบียบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แบบ-PLC-08-รายงานจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-PLC
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แบบ-PLC-07-แบบบันทึกการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แบบ-PLC-06-ปฏิทินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-PLC
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แบบ-PLC-05-บันทึกการค้นหาปัญหา-สาเหตุและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่ม-PLC
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แบบ-PLC-02-ฟอร์มการจัดตั้งกลุ่มPLC
๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
แบบนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประเมินหน่วยการเรียนรู้
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่มประชุม PLC
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เอกสารการทำ PLC โดย สพม.2
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แบบฟอร์มบทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
แบบบันทึกการนิเทศและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
แบบ ปย.๑
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
แบบประเมิน ๕ องค์ประกอบ
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
CSA1
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
แบบประเมิน ๕ องค์ประกอบ
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
แบบตัวอย่างโครงการปีงบประมาณปี๖๒
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
แบบกรอบยุทธศาสตร์หลอมแผน-๒๕๖๒
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ตารางงบประมาณที่จัดสรรให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ตารางกลยุทธ์สู่ยุทศาสตร์-สพฐ
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ตารางกลยุทธ์ตามไตรมาส
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค ๑-๒๕๖๑
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
แบบติดตามโครงการ กิจกรรม
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
แบบนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best  Practices
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
นิเทศ ติดตาม ภาค 2-2560
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
งานประกันคุณภาพการศึกษา
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานการประเมินตนเอง
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้2/2560
๗ กันยายน ๒๕๖๐
แบบตัวอย่างสรุปโครงการตามกลยุทธ์สถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส) 
๗ กันยายน ๒๕๖๐
แบบตัวอย่างตารางแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๗ กันยายน ๒๕๖๐
แบบตัวอย่างตารางงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๗ กันยายน ๒๕๖๐
แบบตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๗ กันยายน ๒๕๕๘
ค่านิยม 12 ประการ
๕ มีนาคม ๒๕๕๘
โปรแกรม Phoshowglod Proshow Glod Producer
 
๗ มกราคม ๒๕๕๘
Download มาตรฐานที่ 13 ปก / แบบประเมิน
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คู่มือการอบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) คู่มือการใช้ iClass การดูแลรักษา
 
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
Template สื่อการเรียนด้วยโปรแกรม Swish Max
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โปรแกรมการสร้างสื่อการเรียน Swish Max
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
แบบฟอร์มโครงงานเสริมสร้างทักษะชีวิต
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
แบบฟอร์มรายชื่อสื่อการสอน
๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
โปรแกรมติดตั้ง BookMarks
๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
คู่มือการใช้งานโปรแกรม BookMarks