วัน เดือน ปี ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2565 ใบงานที่3 IS2
15 มิถุนายน 2565 ใบงานที่2 IS2 ฟอร์มการเขียนรายงาน
15 มิถุนายน 2565 ใบงานที่1 IS2
14 มิถุนายน 2565 ใบความรู้ที่4 IS2 การจัดนิทรรศการ
14 มิถุนายน 2565 ใบความรู้ที่3 IS2
14 มิถุนายน 2565 ใบความรู้ที่2 IS2 การนำเสนอผลงาน
14 มิถุนายน 2565 ใบความรู้ที่1 IS2
13 มิถุนายน 2565 โครงสร้างรายวิชา IS2
13 มิถุนายน 2565 คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ IS2
13 มิถุนายน 2565 การวางแผนการเรียนรู้ IS2