วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม

 

ปรัชญา

มัธยมวัดบึงทองหลาง สร้างคนดี

 

คำขวัญ

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย รู้อภัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่

 

คติพจน์

สจฺเจน กิตฺติ ปปฺโปติ

แปลว่า บุคคลย่อมได้รับเกียรติยศ เพราะความสัตย์จริง