ส่งบันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม PLC

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

 
  * ส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Professional Learning Community ตอนที่ 1 -- PLAN --
  Professional Learning Community ตอนที่ 2 -- DO --

 

  Professional Learning Community ตอนที่ 3 -- SEE --