วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ค้นพบศักยภาพของตนเองและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องทุกด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม
ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย บริการสนเทศแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ


พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. พัฒนาการให้บริการทั้ง 5 ด้าน และขอบข่ายสาระสําคัญทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมตามระดับชั้นของนักเรียน
3. มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ในครอบครัวและสังคม
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

1. บริการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทําระเบียนสะสม
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เติมเต็มให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ ตามความสนใจความถนัดของตนเอง
3. บริการให้คําปรึกษา แบบกลุ่มและรายกรณี แนวทางอาชีพและการศึกษาต่อ
เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการดําเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
4. บริการจิตอางตัวบุคคล การคัดเลือกเรียนโควตา ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนได้ตามความต้องการของนักเรียน
5. สรุปติดตามผลการศึกษาของนักเรียนพร้อมรายงานผลนักเรียนที่เรียนจบ และพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว
ตามขอบข่ายสาระสําคัญ คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม