วัสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
และพัฒนาตนเองอิงตามมาตรฐานสากล สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศ อย่างเต็มตามศักยภาพ
3. จัดหา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนครู และบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
3. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย
4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ