วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นที่ยอมรับของสังคม และก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยยึดตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยเน้นทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมผลงานสู่มาตรฐานสากล
3. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับสังคม ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลงานผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ของสังคม

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดทักษะ เสริมสร้างศักยภาพของตนเองให้เกิดเป็นความสามารถพิเศษ
2. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เสริมสร้างให้เกิดสมาธิมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเอง
3. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู