วิสัยทัศน์

สุขภาพดี มีวินัย ใส่ใจเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

 

พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน โดยรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาไทยและกีฬาสากล

 

เป้าประสงค์

1. มีหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน โดยรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย
3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาไทย และกีฬาสากล