วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำศาสตร์พระราชาสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา
๒. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
๓. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนให้เป็นคนดีสู่สังคม สามารถที่จะพึ่งพาตนเอง และปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

 

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. ครูมีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีสู่สังคม สามารถที่จะพึ่งพาตนเอง และปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
๔. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย