วิสัยทัศน์

"อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ไพเราะสุนทรี วาทีปฏิภาณ สืบสานอนุรักษ์ไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สู่วิถียุค 4.0 "


พันธกิจ

๑. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้การประยุกต์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
๔. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ plc
๕. พัฒนาสื่อนวัตกรรรมและเทคโนโลย

 

เป้าประสงค์

๑. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๕
๔. บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
๕. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยมีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้