วิสัยทัศน์

พัฒนาการคิดขั้นสูง คิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง จุดประกายสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตามวิถีชีวิตใหม่

 

พันธกิจ

  • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  • จัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บูรณาการตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างและใช้สื่อนวัตกรรม ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

เป้าประสงค์

  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณได้ถูกต้องและนำไปใช้ได้
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
  • ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาในการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
  • ครูจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ