1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ แสวงหาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  4.ส่งเสริมกิจกรรมวิถีพุทธ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
  6.พัฒนาครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  7.พัฒนาสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน