-โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ
  -โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น (Best Practice)
  -โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
  -โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
  -ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  -โรงเรียนรางวัลชมเชยในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในปี ๒๕๕๕
  -โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับดีเยี่ยม ปี ๒๕๕๕
  -โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ. (รอบ ๓) ปี ๒๕๕๕
   
   
  -ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูโลก
  -ครูได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สพม.๒
  -ครูได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  -ครูได้รับเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ จาก สพม.๒
  -ครูได้รับรางวัลครูสอนดีของกรุงเทพมหานคร
  -ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"
  -ครูได้รับรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม
  -ครูได้รับรางวัลครูดีศรีเมืองกรุง
   
   
  -นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประกายเพชร จากกรุงเทพมหานคร
  -นักเรียนได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  -นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.๔-ม.๖ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
  -นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนองานจากศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ ของ สพม.๒
  -นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ของ สพม.๒
  -นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดพูดสุนทรพจน์ จาก สพม.๒
  -นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ จาก สพม.๒