วิสัยทัศน์

"มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบองค์รวมให้มีความรู้
มีทักษะศตวรรษที่ 21 ในการดำรงชีวิตตามแนววิถีใหม่
ประกอบอาชีพตามหลักศาสตร์พระราชา
บนพื้นฐานความเป็นไทยและมาตรฐานสากล"

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเพื่อการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามแนวศตวรรษที่21 ที่สามารถแข่งขันในสังคมไทยและสากลได้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงาน สามารถดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพตามความถนัดและตามหลักศาสตร์พระราชา

 

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเพื่อการศึกษา
และพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณลักษณะพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามแนวศตวรรษที่21 ที่สามารถแข่งขันในสังคมไทยและสากลได้
4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงาน สามารถดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. ผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
6. ผู้เรียนให้ประกอบอาชีพตามความถนัดและตามหลักศาสตร์พระราชา