วิสัยทัศน์

เรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา พัฒนาคู่เทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม เป็นผู้นำทางความคิด มีจิตวิทยาศาสตร์ สู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1. สร้างหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านสะเต็มศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์

3. จัดการเรยนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและเน้นจิตวิทยาศาสตร์

 

เป้าประสงค์

1. มีหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านสะเต็มศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์

3.ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและเผยแพร่ได้

4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดและมีจิตวิทยาศาสตร์