กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

Academic Department : Matthayomwatbuengthonglang School

เริ่มต้นใช้งาน

Responsive image

Responsive image

Responsive image
Responsive imageตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

Parent and Student Self Serve - Grades Online

เข้าสู่ระบบ ดูผลการเรียน

Responsive image

Our Team

นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ / หัวหน้างานวัดผลฯ / นายทะเบียน

นางอมรรัตน์ ช่างสลัก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน

นายจิรายุทธ ติ๊บดี

รองหัวหน้างานวัดผลฯ / งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวนลินี ช่วยนุกูล

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.1

นางกนกกานต์ อินสุวรรณ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.2 / สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอิสรีย์ ศรียะวงศ์

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.3 / งานรับนักเรียน

นางสาวสุพัตรา ประพฤทธิ์ตระกูล

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.4

นางสาวอรวรรณ ทองเชื้อ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.5 / งานรับนักเรียน

นางสาวอารียา ผายเตชะ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.6

นางสาวชนานันท์ ทิพย์สังวาลย์

เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวธาริณี ทิพย์ศรี

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารวิชาการ