กลุ่มสาระ ชื่อผลงาน ดาวน์โหลด
ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กิจกรรมสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่"
คณิตศาสตร์
ค่ายคณิต RU. Enjoy Math Camp @ BL.2017
วิทยาศาสตร์
สะเต็มศึกษา STEM Education
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาสักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ด้วยการจัดการศึกษาตามความสารมารถของผู้เรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Best-pactices
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อการใช้ภาษา
รายบุคคล ชื่อผลงาน ดาวน์โหลด
นางสาวนพรัตน์ ธิสานนท์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานผ่านการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นายวิศวะ ผลกอง
ผลิตภาพการเรียนรู้สู่อาชีพ
นางสาวกาญจนัญถ์ ไตรถาวร
งานบ้านสนุก ยุค ๔.๐
นายประพันธ ขจัดภัย
ห้องเรียนนักคิด พิชิตทำดีสู่สังคม
นายจุฑา สิงหาคำ
การจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน เรื่อง Saving for the future ผ่านกระบวนการบูรณาการแบบสหวิทยาการ
นางสาวธริสา ไผ่สนจำลองศรี
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและบูรณาการการใช้สื่อไอซีทีรายวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
นายณัฐพล อ้นวิเศษ
ปลูกสำนึกเด็กดี ด้วยนิทานคุณธรรม
นายวรพจน์ อิทธิยาภรณ์
เกษตรพอเพียงเพื่อคนเมือง
นางสาวทิพวรรณ จันทร์โม้
โครงงานสู่ทักษะอาชีพ
นางสาวธารทิพย์ ทองมี
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านมาราทไทย ระดับมอต้น
นายธรรมรงค์ เอียดรอด
การพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะพื้นฐาน ด้วยการตัดกระดาษสู่ความเป็นเลิศ