ปีการศึกษา 2561
 
รายชื่อนักเรียน
1 เด็กชายคมสัน พวงทอง  
2 เด็กชายจิรพัส สีสิงห์  
3 เด็กชายบัญชา ทองใบ  
4 เด็กชายสันติสุข จำรัสรัตน์สุข  
5 เด็กชายอภิรักษ์ พัฒนไพศาล  
6 เด็กหญิงชลิดา แก้ววงศ์  
7 เด็กหญิงธนัชพร บุญพจน์  
8 เด็กหญิงเนตรชนก กองสวัสดิ์  
9 เด็กหญิงปภัสสร ทองใบ  
10 ด็กชายฌาธนัชย์ อุทัยพิบูลย์  
11 เด็กชายยศกร พรมมงคล  
12 เด็กชายสมพงษ์ เก่งสมบูรณ์  
13 เด็กชายจตุพร โพธิ์ตู้  
14 เด็กชายพลภูมิ ตุ้มแปง  
15 เด็กชายพิสิษฐ์ จิตโกศลวณิชย์  
16 เด็กชายอรรถณัฐ อุดมปิติสุขกุล  
17 เด็กหญิงฐิติยา บุญฤทธิ์  
18 เด็กหญิงณัฐณิชา พูนรักษ์  
19 เด็กหญิงปัทมา ศรีจันทร์หอม  
20 เด็กหญิงพชร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
21 เด็กหญิงเพ็ญศิริ แซ่ล้อ  
22 เด็กหญิงภิรมน ศรีสมวงศ์  
23 เด็กชายนเรศ ปิ่นปัก  
24 เด็กชายณรินทร นพเกล้ากุล  
25 เด็กหญิงตติยาภรณ์ แดงนา  
26 เด็กหญิงพสุธร คำฝั้น  
27 เด็กชายบอล์ล ขันแก้ว  
28 เด็กชายพชร พั่วพวง  
29 เด็กชายณัฐภัทร ภาคสมบูรณ์  
30 เด็กชายปิยะภัทร หินไชยศรี  
31 เด็กชายสหพันธ์ รัตตะ  
32 เด็กชายสิทธิพร เพ็งจันทร์  
33 เด็กหญิงธัญนุช สุโขทัย