ปีการศึกษา 2560
 
รายชื่อนักเรียน
1 เด็กชายนวภัทร ทำมา  
2 เด็กชายมังกร ทองฤทธิ์  
3 เด็กชายทักษิณ ดาด้วง  
4 เด็กหญิงรวงข้าว พรมบุตร  
5 เด็กหญิงรุ่งทิวา จันพินิจ  
6 เด็กหญิงศริญญา เชื้อแก้ว  
7 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุขอ้วน  
8 เด็กหญิงวริฏฐา เณรตาก้อง  
9 เด็กหญิงกรรณิการ์ มีมุข  
10 เด็กชายชณณธร ธิสานนท์  
11 เด็กชายทรงพล ชมนา  
12 เด็กชายณัฏฐ์ ประดุจนาม  
13 เด็กชายต่อศักดิ์ แงะเกาะ  
14 เด็กชายสนธยา ไชยหาบุตร  
15 เด็กชายปัณณธร วรรณกรี  
16 เด็กหญิงสุทธิตรา สายทองทวี  
17 เด็กหญิงจันทกานต์ เกิดมณี  
18 เด็กหญิงชลธิชา นะราช  
19 เด็กหญิงมณฑกานต์ ถึงแสง  
20 เด็กชายนันทชัย สุวรรณมณี  
21 เด็กชายเดนนิส เอลเยนเมียร์  
22 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พึ่งสาย  
23 เด็กหญิงเยาวพา วรรณโชติ  
24 เด็กชายวรชิต สุดจินดา  
25 เด็กชายธีรภัทร สิมมา  
26 เด็กชายไชคุปต์ ไชยเลิศ  
27 เด็กชายอภิรักษ์ แสงแก้ว  
28 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองนาค  
29 เด็กหญิงกมลชนก เพ็งจันทร์  
30 เด็กหญิงพรรษา ทองศรี  
31 เด็กหญิงธารทิพย์ บัวจูม