ปีการศึกษา 2559
 
รายชื่อนักเรียน
1 เด็กชายโอ๋ -  
2 ด็กชายตันติกร กะลัมภะวนิช  
3 เด็กชายชวนัส อินทมาส  
4 เด็กชายจุลจักร เหมาะสม  
5 เด็กชายจิรภัทร จิตรหาญ  
6 เด็กหญิงธีรยา ม่วงพัฒน์  
7 เด็กหญิงฐิติพร ภูจัตตุ  
8 เด็กหญิงสุภาพันธ์ สุขเจริญ  
9 เด็กหญิงปานชนก อ่องนาวา  
10 เด็กหญิงวรณัน สุจันทรศรี  
11    
12 เด็กหญิงขวัญชนก บัวขำ  
13 เด็กหญิงชณัญญา เลี้ยงศรี  
14 เด็กหญิงลักษมาภรณ์ ลิมปิตานนท์ชัย  
15 เด็กชายจตุสกล สุทธิชลสกุล  
16 เด็กชายฤทธิ์วิรัตน์ สุภาชน  
17 เด็กชายชลทิศ สถิตชัย  
18 เด็กชายมณษธร ทองถาวร  
19 เด็กชายสัมฤทธิ์ ภิญญศักดิ์  
20 เด็กชายจิราพัชร เวชพะพา  
21 ด็กหญิงสุวิมนต์ งามแสง  
22 เด็กหญิงพรพิมล พูลสวัสดิ์  
23 เด็กหญิงสุภัสสรา กรอุไรวัฒนา  
24 เด็กหญิงณุษา เมืองวงษ์  
25 เด็กหญิงปรางบารมี ประกอบกิจ  
26 เด็กชายพรพระกาฬ ลอยพงศ์ศรี  
27 เด็กหญิงศิริวลัย ศิริลือสาย