ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. เว็บไซตโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  2. คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  3. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A
  1. ถาม - ตอบ
  2. Facebook Page
O9 Social Network
  1. Facebook Page
  2. Facebook Group
  3. งานโสต บ.ล.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การดำเนินงาน  
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การปฏิบัติงาน  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  1. ถาม - ตอบ
  2. Facebook Page
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน