Thonglang Photo Gallery

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70