Thonglang Photo Gallery

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔