ตารางสอน / ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 พ.ค. 2565) ฉบับทดลองใช้


ภาคเรียน/ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
1/2565 ผู้บริหารโรงเรียน ดาวน์โหลด
1/2565 ภาษาไทย ดาวน์โหลด
1/2565 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
1/2565 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
1/2565 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
1/2565 สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด
1/2565 ศิลปะ ดาวน์โหลด
1/2565 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด
1/2565 ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
1/2565 กิจกรรมแนะแนว ดาวน์โหลด

ภาคเรียน/ปีการศึกษา ระดับชั้น ดาวน์โหลด
1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด
1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด
1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด

ตารางสอน / ตารางเรียน

ย้อนหลัง


ภาคเรียน/ปีการศึกษา ดาวน์โหลดตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

ภาคเรียน/ปีการศึกษา ดาวน์โหลดตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด