ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Learning Achievement


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสาร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2