ไฟล์รายชื่อนักเรียน
วัน เดือน ปี รายการ ไฟล์เอกสาร
10 มิถุนายน 2565 รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
23 มิถุนายน 2564 รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
14 ธันวาคม 2563 รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
28 กรกฎาคม 2563 รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2562 รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2562 รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
10 มิถุนายน 2562 รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2562 รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
8 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
9 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
8 มิถุนายน 2561 รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
31 พฤษภาคม 2561 รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียน-วัดผลฯ
รหัสเอกสาร รายการ ไฟล์เอกสาร
วช.วผ. 2 แบบขออนุมัตินักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน (มีเวลาเรียนไม่ครบ 60%) ดาวน์โหลด
วช.วผ. 3 แบบขออนุมัตินักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน (มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%) ดาวน์โหลด
วช.วผ. 5 แบบอนุมัติการให้ (ร) ดาวน์โหลด
วช.วผ. 9 เอกสารส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1-2 ดาวน์โหลด
วช.วผ. 10 เอกสารส่งผลการเรียนซ้ำ ดาวน์โหลด
วช.วผ. 17 แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา (แบบฟอร์มใหม่) ดาวน์โหลด
วช.วผ. 19 แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ดาวน์โหลด
วช.วผ. 20 แบบรายงานการติดตามการเรียนซ้ำของนักเรียน ดาวน์โหลด
วช.วผ. 21 แบบรายงานการติดตามการสอบแก้ตัวของนักเรียน (สำหรับครูประจำวิชา) ดาวน์โหลด
วช.วผ. 22 แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา) ดาวน์โหลด
วช.วผ. 25 แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารงานวิชาการ
รหัสเอกสาร รายการ ไฟล์เอกสาร
วก.บล. 6 บันทึกข้อความแลกคาบสอนแทน ดาวน์โหลด
วช. 7 บันทึกข้อความส่งแผน ดาวน์โหลด
วช. 17 บันทึกหลังสอน ดาวน์โหลด