ไฟล์คะแนน สำหรับครู

ให้คุณครูดาวน์โหลดไฟล์คะแนน ซึ่งจะเป็นไฟล์บีบอัด .zip หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้คุณครูแตกไฟล์แล้วนำ Folder T(รหัสครู) เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และกรอกคะแนนด้วยโปรแกรม BookMark2551 เมื่อเสร็จแล้วให้นำบีบอัดไฟล์เป็นไฟล์ .zip ส่งทาง E-mail : vck.thonglang@gmail.com

...

ตรวจสอบรหัสครู รายชื่อ นร. ลาออก/ย้าย/พักการเรียน/ขาดเรียนนาน

Folder กรอกคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2564
โปรแกรม Bookmark2551 update โปรแกรม Bookmark รุ่น 1 มิ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสาร ข้อมูล ณ วันที่
T1-ภาษาไทย ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T2-คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T3-วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T4-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T5-สุขศึกษา และพลศึกษา ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T6-ศิลปะ ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T7-การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T8-ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
T9-กิจกรรมแนะแนว ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565

รายการเอกสารที่ต้องส่ง ในการส่งผลการเรียนปลายภาค
ลำดับที่ รายการเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 วช.วผ. 17 แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ดาวน์โหลด
2 เล่ม ปพ.5 เรียงลำดับ ดังนี้
2.1 (วช.วผ 26) ปกหน้า ปพ.5 (แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ม.ต้น สีฟ้า / ม.ปลาย สีชมพู ดาวน์โหลด
2.2 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ รหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในการประเมิน (วิชาละ 1 แผ่น) ดาวน์โหลด
2.3 แบบบันทึกผลการเรียนรู้ประจำวิชา (ปกรายห้อง)(ปริ้นจากโปรแกรม BookMark2551)
2.4 แบบบันทึกเวลาเรียน ดาวน์โหลด
2.5 ใบแสดงผลการเรียน (เกรด)(ปริ้นจากโปรแกรม BookMark2551)
2.6 ใบแสดงคะแนนหน่วยที่ 1 และ 2 (ปริ้นจากโปรแกรม BookMark2551)
2.7 ใบแสดงคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปริ้นจากโปรแกรม BookMark2551)
2.8 ใบแสดงคะแนนอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ปริ้นจากโปรแกรม BookMark2551)
2.9 แบบติดตามนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ถ้ามี) ดาวน์โหลด
2.10 ปกหลัง ม.ต้น สีฟ้า / ม.ปลาย สีชมพู (รับได้ที่ห้องวิชาการ) ดาวน์โหลด
3 วช.วผ. 19 แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ ดาวน์โหลด
3.1 รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ที่ปริ้นมาจากโปรแกรม BookMark2551 (ดอกบัวขาว) โดยปริ้นแบบรวมห้อง