งานทะเบียน-วัดผลฯ

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

Registration and Evaluation Department : B.L.

เริ่มต้นใช้งาน

ส่งโครงการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ส่งไฟล์โครงการสอน ตรวจสอบผลการส่ง

* ไฟล์ที่นำส่งจะต้องเป็นไฟล์ PDF


Responsive image

Responsive image

Responsive image
Responsive imageตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

Parent and Student Self Serve - Grades Online

ข้อมูลเมื่อ 12 ตุลาคม 2564

เข้าสู่ระบบ ดูผลการเรียน

Responsive image

Our Team

นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์

นายทะเบียน

นางจีรภา สองเมืองสุข

หัวหน้างานวัดผลฯ

นายจิรายุทธ ติ๊บดี

งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจุฑารัตน์ คำเจริญ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.1

นางสาวศิริขวัญ สีทา

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.2

นางสาวซารีฝะฮ์ เหล็มนุ้ย

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.3

นายนัฐพล อ้นวิเศษ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.4

นางสาวชุติมา มากคงแก้ว

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.5

นางสาวธิญดา พุทธจิราวัล

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.6

นายยงยุทธ์ จันทิมา

งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ