งานทะเบียน-วัดผลฯ

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

Registration and Evaluation Department : B.L.

เริ่มต้นใช้งาน

Responsive image

Responsive image

Responsive image
Responsive imageตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

Parent and Student Self Serve - Grades Online

เข้าสู่ระบบ ดูผลการเรียน

Responsive image

Our Team

นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์

นายทะเบียน

นางจีรภา สองเมืองสุข

หัวหน้างานวัดผลฯ

นายจิรายุทธ ติ๊บดี

งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศิริขวัญ สีทา

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.1

นางสาวพิชชาภา กลั่นกลิ่น

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.2

นางสาวจุฑารัตน์ คำเจริญ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.3

นางสาวชุติมา มากคงแก้ว

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.4

นางสาวอารียา ผายเตชะ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.5

นายนัฐพล อ้นวิเศษ

งานทะเบียน-วัดผลฯ ระดับ ม.6