ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(4 มกราคม 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4 มกราคม 2565)
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
- กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์, ดนตรีสากล, เกษตร, แนะแนว และภาษาต่างประเทศ

(13 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
(13 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน กลุ่มบริหารทั่วไป
(13 พฤษภาคม 2564)

 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (13 พฤษภาคม 2563)
   
 
 
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ(ว.๙/๒๕๖๔)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๒ ขั้น ม.๑-๖
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) จัดกิจกรรม Clear & Clean
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
จัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคใน
สถานศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตรวจคัดกรอง covid-19 ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๔
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่1
ชั้น ม.๑-๖
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๔
ปาริชาตชูช่อ ถักทอสายใย ร้อยดวงใจยินดี
ต้อนรับผู้อำนวยการ เวียงชัย ราชฤทธิ์
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๖๔
กิจกรรม กษิณามุทิตา เพ็ชรล้ำค่าถิ่นทองหลาง
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔
ร่วมแสดงมุทิตายินดี เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๔๖๔
นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะครูประจำเดือน
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
กิจกรรม มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจ สืบสานวิถีไทยสงกรานต์
วันที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๔
การประชุมจัดทำปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
พิธีบรรจุอัฐิธาตุ หลวงพ่อสิงโต
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ , ม.๖
วันที่ ๒ เมษายน ๒๔๖๔
ประชุมครูประจำเดือนและอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม จัดติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๑๐ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๖๔
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๔๒ ปี มัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๑ ธันวาคม๒๕๖๓
การประชุมครูประจำเดือน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสู่เส้นทางอาชีพ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่าย BL. DAY CAMP
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายสุนทรียภาพทางภาษา
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายทักษะศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่าย Math 4 Fun
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม หุ่นยนต์รุ่นเยาว์
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายสมรรถภาพทางการกีฬา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

 

 
 
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter