ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(4 มกราคม 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4 มกราคม 2565)
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
- กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์, ดนตรีสากล, เกษตร, แนะแนว และภาษาต่างประเทศ

(13 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
(13 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน กลุ่มบริหารทั่วไป
(13 พฤษภาคม 2564)

 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (13 พฤษภาคม 2563)
   
 
 
 
ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมครูประจำเดือนมีนาคม
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมคัดเลือกหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี2564 และจัดทำปฏิทินโรงเรียน
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ GAT-PAT
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
พิธีมอบทุนการศึกษา โดยบริษัท มหึมา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ
วันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
การตรวจคัดกรอง ATK ครั้งที่๑ ของนักเรียนกลุ่ม A
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ(ว.๙/๒๕๖๔)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๒ ขั้น ม.๑-๖
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) จัดกิจกรรม Clear & Clean
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
จัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคใน
สถานศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตรวจคัดกรอง covid-19 ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๔

 

 

 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter