สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(4 มกราคม 2565)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4 มกราคม 2565)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (13 พฤษภาคม 2563)
   
 
กิจกรรมค่ายวัฒนธรรม3ภาษา
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ร.๑๐
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนวนิดา"
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การอบรมนักเรียนผู้นำ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การอบรมแกนนำนักเรียน โรงเรียนปลอดขยะ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
อบรมการใช้ระบบ MOE Safety Platform
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม ค่ายวิตามินภาษา
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม วันทะนะบะตะ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การประชุมครูประจำเดือน
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม ค่ายสะเต็มศึกษา
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบคลากร ประจำปี
วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรม สดุดีกวีไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ม๔ และ ม๕
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
การประเมิน OBECQA
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๒ และ ม.๕
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม "โครงงานคุณธรรม" ชั้นม.๕
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ ๑ มิถุนายนม ๒๕๖๕
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปี๒๕๖๕
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ต้อนรับนักเรียนเปิดเทอมวันแรก
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
การประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชันบนไอแพด
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมครูประจำเดือนมีนาคม
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมคัดเลือกหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี2564 และจัดทำปฏิทินโรงเรียน
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ GAT-PAT
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
พิธีมอบทุนการศึกษา โดยบริษัท มหึมา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ
วันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
การตรวจคัดกรอง ATK ครั้งที่๑ ของนักเรียนกลุ่ม A
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ(ว.๙/๒๕๖๔)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๒ ขั้น ม.๑-๖
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) จัดกิจกรรม Clear & Clean
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
จัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคใน
สถานศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตรวจคัดกรอง covid-19 ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๔

 

 

 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter