สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
- กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์, ดนตรีสากล, เกษตร, แนะแนว และภาษาต่างประเทศ

(13 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
(13 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน กลุ่มบริหารทั่วไป
(13 พฤษภาคม 2564)

 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (13 พฤษภาคม 2563)
   
 
 
 
ประชุมคณะครูประจำเดือน
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
กิจกรรม มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจ สืบสานวิถีไทยสงกรานต์
วันที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๔
การประชุมจัดทำปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
พิธีบรรจุอัฐิธาตุ หลวงพ่อสิงโต
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ , ม.๖
วันที่ ๒ เมษายน ๒๔๖๔
ประชุมครูประจำเดือนและอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม จัดติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๑๐ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๖๔
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๔๒ ปี มัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๑ ธันวาคม๒๕๖๓
การประชุมครูประจำเดือน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสู่เส้นทางอาชีพ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่าย BL. DAY CAMP
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายสุนทรียภาพทางภาษา
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายทักษะศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่าย Math 4 Fun
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม หุ่นยนต์รุ่นเยาว์
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรม ค่ายสมรรถภาพทางการกีฬา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาครูเกษียณ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ค่ายพัฒนาทักษะเพิ่มเวลารู้ คู่คุณธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียน
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
เปิดศูนย์ดิจิตอลชุมชน
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ศึกษาดูงาน
ด้านโครงงานคุณธรรม จริยธรรมฯ
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างองค์ความร ู้และการมีส่่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของเยาวชน
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
อบรมการปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูนักวิจัย
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
การประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม เทิดพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน"
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
อบรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
การประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
การมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
การมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตรวจผลการเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
แจกหนังสือเรียน ปี ๒๕๖๓
 
วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

 

 
 
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter