สมาชิกชมรมมี 3 ประเภท

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการบำนาญทุกสังกัดในประเทศไทย
  2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลที่กรรมการบริหารชมรมมีมติรับรองให้เป็นสมาชิก
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลที่กรรมการบริหารชมรมมีมติเชิญให้เป็นสมาชิก