วัตถุประสงค์ของชมรมข้าราชการบำนาญแก่งประเทศ

  1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิก
  2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการต่างๆ ดูแล และพิทักษ์สิทธิพึงมีพึงได้ของสมาชิก
  3. เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบประสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวมรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก