เครื่องหมายชมรม มีรูปเทียนจุดสว่าง ส่องประกายโดยรอบ

ตั้งอยู่บนดอกบัว รองรับด้วยอักษรย่อ “ช.บ.ท.” อยู่ด้านล่าง


               ความหมายของเทียนที่ส่องสว่าง หมายถึง ข้าราชการบำนาญที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้กับประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน
               ดอกบัวบาน หมายถึง ฐานะและความมั่นคงของข้าราชการบำนาญ “ช.บ.ท.” 
เป็นอักษรย่อจากคำว่า “ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย”