เดือนพฤศจิกายน
  ๗ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่ายพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  ๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
  ๑๓ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  ๑๖ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม หุ่นยนต์รุ่นเยาว์
  ๑๖ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่าย Math 4 Fun กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ๑๗ พ.ย. ๖๓ รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA
  ๒๓ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่ายทักษะศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
  ๒๓ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่ายสุนทรียภาพทางภาษา
  ๒๔ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่าย BL. DAY CAMP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ๒๔ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสู่เส้นทางอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  ๒๘ พ.ย. ๖๓ กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา
  ๓๐ พ.ย. ๖๓ การประชุมครูประจำเดือน
     
  เดือนธันวาคม
  ๑ ธ.ค. ๖๓ พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  ๔ ธ.ค. ๖๓ กิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
  ๖ ธ.ค. ๖๓ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓
     
  เดือนมกราคม
  ๑๔ ม.ค. ๖๔ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
     
  เดือนกุมภาพันธ์
  ๑๒ ก.พ. ๖๔ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๔๒ ปี มัธยมวัดบึงทองหลาง
     
  เดือนมีนาคม
  ๑ มี.ค. ๖๔ พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
  ๕ มี.ค. ๖๔ การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๑๐-๑๙ มี.ค. ๖๔ กิจกรรม จัดติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  ๑๐ มี.ค. ๖๔ ประชุมครูประจำเดือนและอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
     
  เดือนเมษายน
  ๒ เม.ย. ๖๔ กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ , ม.๖
  ๔ เม.ย. ๖๔ พิธีบรรจุอัฐิธาตุ หลวงพ่อสิงโต
  ๕ เม.ย. ๖๔ การประชุมจัดทำปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ๘ เม.ย. ๖๔ กิจกรรม มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจ สืบสานวิถีไทยสงกรานต์
  ๙ เม.ย. ๖๔ ประชุมคณะครูประจำเดือน