เดือนตุลาคม
  ๑ ต.ค. ๖๑ ศึกษาดูงานโรงเรียนแจงร้อน การจัดการสิ่งแวดล้อม
  ๔ ต.ค. ๖๑ อบรมครูการบันทึกข้อมูล Logbook Teacher
  ๒๕ ต.ค. ๖๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม
  ๒๖ ต.ค. ๖๑ การอบรมระเบียบและวินัย ข้าราชการครูในสถานศึกษา
  เดือนพฤศจิกายน
  ๑ พ.ย. ๖๑ การแข่งขันกีฬาภายใน บึงทองหลางเกม ครั้งที่ 39
  ๒ พ.ย. ๖๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ สถานศึกษาฯ (PLC)
  ๔ พ.ย. ๖๑ การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
  ๕ พ.ย. ๖๑ การแข่งขันสวดมนแปลภาษาอังกฤษ มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
  ๙ พ.ย. ๖๑ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.2
  ๑๗ พ.ย. ๖๑ งานมหกรรมความสามารถ ศิลปะหัตถกรรมประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง
  ๒๒ พ.ย. ๖๑ กิจกรรมประกวดนางนพมาศ และแข่งขันส้มตำลีลาในวันลอยกระทง
  ๒๓ พ.ย. ๖๑ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  ๒๘ พ.ย. ๖๑ การประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
  ๒๙ พ.ย. ๖๑ การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  ๒๙ พ.ย. - ๑ธ.ค.๖๑ กิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
     
  เดือนธันวาคม
  ๔ ธ.ค. ๖๑ ท่านผู้อำนวยการ- คณะครู ร่วมกิจกรรมวันชาติ
  ๖ ธ.ค. ๖๑ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  ๖-๘ ธ.ค. ๖๑ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  ธ.ค. ๖๑ กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายคุณธรรมนักเรียนชัั้น ม.๖ อุทยานประวัติศาสร์อยุธยา
  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ Chismas Day กิจกรรมวันคริสต์มาส
  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘
     
  เดือนมกราคม
  ๘ ม.ค. ๖๒ อบรมครูการทำ PLC ของครูในสถานศึกษา
  ๙ ม.ค. ๖๒ นักเรียนดีเด่นพบนายก รับโล่นักเรียนดีเด่นกับนายกรัฐมนตรี
  ๑๑ ม.ค. ๖๒ ิกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  ๑๖ ม.ค. ๖๒ พิธีมอบโล่และรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู
  ๑๗-๑๙ ม.ค. ๖๒ โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
  ๑๘ ม.ค. ๖๒ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  ๒๔ ม.ค. ๖๒ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงาน OPEN HOUSE
  ๒๗ ม.ค. ๖๒ พิธีปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
     
  เดือนกุมภาพันธ์
  ๖ ก.พ. ๖๒ การเลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๘ ก.พ. ๖๒ การนิเทศติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์โครงการอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศรอบที่๑
  ๑๒ ก.พ. ๖๒ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางครบรอบ ๔๐ ปี ๔ ทศวรรษ
  ๒๒ ก.พ. ๖๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste
     
  เดือนมีนาคม
  ๑ มี.ค. ๖๒ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๓,๖
  ๔-๘ มี.ค. ๖๒ การอบรมการสร้างเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  ๖ มี.ค. ๖๒ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒
  ๑๓ มี.ค. ๖๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒
  ๒๐ มี.ค. ๖๒ การประชุมครูประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  ๒๑ มี.ค. ๖๒ กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ๒๕๖๒ ส่งเสริมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  ๒๓-๒๗ มี.ค. ๖๒ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.๑,ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๒๙ มี.ค. ๖๒ พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๒๖-๒๘ มี.ค. ๖๒ การอบรมนักเรียนผู้นำ ประจำปี ๒๕๖๑