เดือนพฤษภาคม
  ๓๐ พ.ค. ๖๔ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ๓๐ พ.ค. ๖๔ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ๙ ก.ค. ๖๕ นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕
     
  เดือนมิถุนายน
     
     
     
     
  เดือนกรกฎาคม
     
     
     
     
     
  เดือนสิงหาคม
     
     
     
     
     
  เดือนกันยายน
  ๑๒ ก.ย. ๖๔ ร่วมแสดงมุทิตายินดี เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
  ๒๘ ก.ย. ๖๔ กิจกรรม กษิณามุทิตา เพ็ชรล้ำค่าถิ่นทองหลาง
     
     
     
     
  เดือนตุลาคม
  ๑๑ ต.ค. ๖๔ กิจกรรม ปาริชาตชูช่อ ถักทอสายใย ร้อยดวงใจยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการ เวียงชัย ราชฤทธิ์
  ๑๓ ต.ค. ๖๔ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๑ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๑-๖
  ๒๙ ต.ค. ๖๔ ตรวจคัดกรอง covid-19 ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน