เดือนพฤษภาคม
  ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๓ แจกหนังสือเรียน ปี ๒๕๖๓
  ๒๘ พ.ค. ๖๓ ตรวจผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  เดือนมิถุนายน
  ๖ มิ.ย.๖๓ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๗ มิ.ย.๖๓ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๑๓ มิ.ย. ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ การมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๑๔ มิ.ย.๖๓ มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๔
  ๒๕ มิ.ย. ๖๓ การประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๒๙ มิ.ย. ๖๓ พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๓๐ มิ.ย. ๖๓ พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  เดือนกรกฎาคม
  ๙ ก.ค. ๖๓ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมห้องเรียนสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
  ๑๙ ก.ค. ๖๓ อบรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
  ๒๐ ก.ค. ๖๓ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๒๘ ก.ค. ๖๓ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เดือนสิงหาคม
  ๖ ส.ค. ๖๓ กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ๑๒ ส.ค. ๖๓ กิจกรรม เทิดพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน"
  ๒๖ ส.ค. ๖๓ การประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
  ๒๙ ส.ค. ๖๓ อบรมการปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูนักวิจัย
  เดือนกันยายน
  ๑๑ ก.ย. ๖๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างองค์ความร ู้และการมีส่่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของเยาวชน
  ๑๘ ก.ย. ๖๓ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ศึกษาดูงาน ด้านโครงงานคุณธรรม จริยธรรม และโรงเรียนวิถีพุทธ
  ๑๙ ก.ย. ๖๓ เปิดศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โดยกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  ๑๙-๒๐ ก.ย. ๖๓ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  ๒๕ ก.ย. ๖๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้เรียน และการศึกษาต่อเพื่อมีงานทำในศตวรรษที่๒๑
  ๒๖ ก.ย. ๖๓ ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  ๒๗ ก.ย. ๖๓ ค่ายพัฒนาทักษะเพิ่มเวลารู้ คู่คุณธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
  ๒๘ ก.ย. ๖๓ กิจกรรม ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาครูเกษียณ (ครูเพ็ญศิริ)