เดือนเมษายน
  ๕ เม.ย. ๖๒ สอบคัดเลือกเข้า ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๗ เม.ย. ๖๒ ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๖ เม.ย. ๖๒ ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  เดือนพฤษภาคม
  ๑ พ.ค. ๖๒ การประชุม"แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อปลอด0,ร,มส. สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
  ๒-๓ พ.ค. ๖๒ การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ "ระเบียบและวินัยข้าราชการครู"
  ๔ พ.ค. ๖๒ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๘-๙ พ.ค. ๖๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
  ๑๐ พ.ค. ๖๒ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๓ พ.ค. ๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อการสอนในยุค ๔.๐
  ๑๔ พ.ค. ๖๒ นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practices ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๕ พ.ค. ๖๒ อบรมการออกแบบและจัดทำวิจัยทางการศึกษา
  ๑๗ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมทอดกฐิน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๗ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
  ๒๒-๒๔ พ.ค. ๖๒ กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.๔
  ๓๑ พ.ค. ๖๒ พิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
  เดือนมิถุนายน
  ๒ มิ.ย.๖๒ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๕ มิ.ย.๖๒ กิจกรรมเดินรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
  ๗ มิ.ย. ๖๒ นักเรียนรับรางวัล ในงานนิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี
  ๑๒-๑๓ มิ.ย.๖๒ พิธีไหว้ครูและการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๔ มิ.ย. ๖๒ การตรวจสุขภาพครูและนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๕ มิ.ย. ๖๒ กิจกรรม ค่ายวิตามินภาษา
  ๒๕ มิ.ย. ๖๒ กิจกรรม สดุดีกวีไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๒๖ มิ.ย. ๖๒ กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
  ๒๗ มิ.ย. ๖๒ พิธีประดับเข็มตรสัญลักษณ์โรงเรียน ชั้นม.๔
  ๒๙ มิ.ย. ๖๒ กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติ สะเต็มศึกษา
  เดือนกรกฎาคม
  ๑ ก.ค. ๖๒ กิจกรรม สวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
  ๑ ก.ค. ๖๒ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
  ๔ ก.ค. ๖๒ กิจกรรม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย และบริหารจิต เจริญปัญญา ประจับสัปดาห์
  ๔ ก.ค. ๖๒ กิจกรรม ทานาบาตะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๒๘ ก.ค. ๖๒ กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
  เดือนสิงหาคม
  ๒ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม ค่ายวิตามินภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๓ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ ครั้งที่1
  ๕-๙ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562
  ๕ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคมและมอบรางวัล Best Practice
  ๖ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม การประเมินโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ
  ๑๔ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๕ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๖ ส.ค. ๖๒ กิจกรรม พัฒนาศํกยภาพการเป็นอ.ย.น้อย รุ่นที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๑๗ ส.ค. ๖๒ ค่าย I can do You ทำได้ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  เดือนกันยายน
  ๕ ก.ย. ๖๒ ประชุม Admin โรงเรียน สพม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๙ ก.ย. ๖๒ ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  ๑๑ ก.ย. ๖๓ โรงเรียนบางกะปิและคณะ ศึกษาดูงานเครือข่ายผู้ปกครอง
  ๑๖ ก.ย. ๖๒ กิจกรรม ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาครูเกษียณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๒๕ ก.ย. ๖๒ กิจกรรม ถักทอสายใจ ร้อยดวงใจผูกพัน โอบขวัญเกษียณกาล
  ๒๖ ก.ย. ๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน