เดือนกันยายน
  ๓ ก.ย. ๖๑ โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ โดยกองบังคับการปราบปราม
  ๗ ก.ย. ๖๑ ค่ายภาษาอังกฤษ Cultural Camp
  ๒๒-๒๔ ก.ย. ๖๒ การหลอมแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒
  ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑ งานมุทิตาบูชาครูเกษียณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  เดือนสิงหาคม
  ๑-๓ ส.ค. ๖๑ ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ระดับชั้น ม.๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมนนทบุรี
  ๘ ส.ค. ๖๑ มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
  ๙ ส.ค. ๖๑ กิจกรรมวันแม่ชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๑๔ ส.ค. ๖๑ นิเทศติดตามผลเชิงประจักษ์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
  ๑๖ ส.ค. ๖๑ มหัศจรรย์์วันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
  ๑๙ ส.ค. ๖๑ นักเรียนรับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
  ๒๐-๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๒๒ ส.ค. ๖๑ กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  ๒๓ ส.ค. ๖๑ การจัดการเรียนรู้วิชาการสัมมนา รู้เท่ารู้เท่าเข้าใจรักในวัยเรียน
  ๓๐ ส.ค. ๖๑ นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  เดือนกรกฏาคม
  ๕ ก.ค. ๖๑ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูพิศาสลวิริยะคุณ(สิงโต เทศกาล)
  ๗ ก.ค. ๖๑ ค่าย STEM ศึกษาระดับชั้น ม.๑-๓
  ๗ ก.ค. ๖๑ คณะครู-นักเรียน ร่วมพิธีประชุมเพลิงพระครูพิศาสลวิริยะคุณ(สิงโต เทศกาล)
  ๑๒ ก.ค. ๖๑ ประชุมครูประจำเดือนกรกฏาคม
  ๒๓ ก.ค. ๖๑ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นายประหยัด ทองทา
  ๒๔ ก.ค. ๖๑ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
  ๒๕ ก.ค. ๖๑ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
  ๒๖ ก.ค. ๖๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
  เดือนมิถุนายน
  ๓ มิ.ย.๖๑ การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๔ มิ.ย. ๖๑ การประชุมปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โดย สพม.๒
  ๕ มิ.ย.๖๑ ตรวจสุขภาพข้าราชการครูและลูกจ้าง
  ๗ มิ.ย. ๖๑ พิธีไหว้ครู
  ๙-๑๑ มิ.ย.๖๑ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.๔
  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ กิจกรรมวันสุนทรภู่
  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  ๒๘ มิ.ย. ๖๑ พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์นักเรียนชั้น ม.๔
  ๒๙ มิ.ย. ๖๑ พิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  ๒๙ มิ.ย.๖๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
  เดือนพฤษภาคม
  ๗ พ.ค. ๖๑ การประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ ๑
  ๘ พ.ค. ๖๑ อบรมครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค ๔.๐
  ๙ พ.ค. ๖๒ อบรมคอมพิวเตอรข้าราชการครูการสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์
  ๗ พ.ค. ๖๑ นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพอิซูซุุรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.ต้น
  ๑๐ พ.ค. ๖๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๑๕ พ.ค. ๖๑ การประกวด Best Practicesครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นักเรียนรับรางวัลห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐
  ๒๖ พ.ค. ๖๑ การประชุมข้าราชการบำนาญจัดโดยข้าราชการบำนาญ
  ๒๘ พ.ค. ๖๑ คณะครูและนักเรียน ถวายปัจจัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
  ๓๑ พ.ค. ๖๑ กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก