เดือนพฤศจิกายน
  ๒๔ พ.ย. ๖๐ พิธีถวายราชสดุดี
  ๑๗ พ.ย. ๖๐ กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล
  ๑๐ พ.ย. ๖๐ บ.ล.คืนถิ่นครั้งที่ ๑๓
  ๙ พ.ย. ๖๐ การสอบธรรมะศึกษา
  ๙-๑๑ พ.ย.๖๐ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมณ ค่ายอิทธินัท จ.สระบุรี
  ๕ พ.ย. ๖๐ ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖
  ๔ พ.ย. ๖๐ โครงการค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์
  ๑-๒ พ.ย. ๖๐ การแข่งขันกีฬาภายใน
  เดือนกันยายน
  ๑๔ ก.ย. ๖๐ ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาครูเกษียณ
  ๒๕-๒๗ ก.ย.๖๐ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่่มาตรฐาน
  ๘-๑๐ ก.ย. ๖๐ โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ.ทำความดีตามแนวพระราชดำริ
  ๑-๓ ก.ย. ๖๐ การอบรมเครือข่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ศตข.
  เดือนสิงหาคม
 
๑๐ ส.ค. ๖๐
กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
  ๘ ส.ค. ๖๐ มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
  ๕ ส.ค. ๖๐ นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร)กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒
  ๓-๔ ส.ค. ๖๐ กิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย
  เดือนกรกฎาคม
  ๒๗ ก.ค. ๖๐ กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
  ๓-๙ ก.ค. ๖๐ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  ๑ ก.ค. ๖๐ ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
  เดือนมิถุนายน
  ๒๖ มิ.ย. ๖๐ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกองเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
  ๒๓ มิ.ย. ๖๐ พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  ๒๓ มิ.ย. ๖๐ กิจกรรมสดุดีกวีไทย สุนทรภู่
  ๒๓ มิ.ย. ๖๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
  ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
  ๑๙ มิ.ย. ๖๐ พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ๓ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๑๖-๑๗ มิ.ย. ๖๐ ค่ายพัฒนาศักยภาพต้นกล้าผู้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  ๑๕ มิ.ย. ๖๐ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ตรวจสุขภาพข้าราชการคร ูพนักงานราชการ,เจ้าหน้าที่ประจำปี
  ๑๐ มิ.ย. ๖๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน
  ๘ มิ.ย. ๖๐ ประชุมครูผู้ช่วย,ครูอัตราจ้าง,พนักงานราชการ
  ๘ มิ.ย. ๖๐ กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ
  ๔ มิ.ย. ๖๐ ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  เดือนพฤษภาคม
  ๓๑ พ.ค. ๖๐ กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องจากวันงดสูบบุหรี่โลก
  ๒๖ พ.ค. ๖๐ รับมอบรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอล จ.จันทบุรี
  ๒๖ พ.ค. ๖๐ ค่ายเยาวชนคนดีเสริมสร้างภาวะผู้นำหลักสูตรห้องเรียนมัธยมสังคมศาสตร์
  ๒๖ พ.ค. ๖๐ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วม
  ๒๒ พ.ค. ๖๐ รางวัลห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
  พ.ค. ๖๐ รับมอบตัวนักเรียน ม.๑,ม.๔
  ๘-๙ พ.ค. ๖๐ การอบรมครูด้วยการสร้างสื่อการเรียนโดยใช้ Google Applications
  ๑-๒ พ.ค.๖๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningโดยใช้กระบวนการ PLC