เดือนกันยายน
  30 ก.ย. 58 งานเกษียณอายุราชการ "ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน โอบขวัญ เกษียณกาล"
  ก.ย. 58 กิจกรรมค่ายวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หนึ่งโครงงาน หนึ่งความดีถวายพ่อหลวงไทย" ด้วยหลักไคเซน
  ก.ย. 58 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
  ก.ย. 58 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ งานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคล
  ก.ย. 58 นักเรียนได้รับรางวัลในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
  ก.ย. 58 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่พัก
  ก.ย. 58 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ จัดการแข่งขันเขียนผังมโนทัศน์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  ก.ย. 58 กิจกรรมจิตอาสารณรงค์บริจาคโลหิต ณ วัดบึงทองหลาง
  17 ก.ย. 58 พิธีมุทิตา "กตเวทิตาจิต แด่คุณครูด้วยดวงใจ"
  ก.ย. 58 นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ "ประเทศไทยคือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง" จากนายกรัฐมนตรี
  ก.ย. 58 นักเรียนรับรางวัลการประกวดวาดภาพจิตรกรรมวรรณกรรมไทยกับอินทัช ครั้งที่ ๙
  ก.ย. 58 การอบรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
  11-12 ก.ย. 58 ประชุมการหลอมแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ก.ย. 58 งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้น ม.๖
 
  เดือนสิงหาคม
  24-28 ส.ค. 58 กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
  ส.ค. 58 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่นำชื่อเสียงกลุ่มสาระฯ สังคม ศิลปะ และภาษาจีน
  18 ส.ค. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษ ๒๑
  18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
  13-14 ส.ค. 58 ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
  11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  8 ส.ค. 58 การอบรมการสร้างสื่อการเรียน โดยใช้ Google Applications
  6 ส.ค. 58 กิจกรรม "มัธยมวัดบึงทองหลาง รวมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
 
  เดือนกรกฎาคม
  29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบึงทองหลาง
  28 ก.ค. 58 กิจกรรม ๑ วัน ๑ ความดีถวายพ่อหลวงไทย
  17-18 ก.ค. 58 การประชุมสัมมนาภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  ก.ค. 58 กลุ่มสาระฯ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ ณ วัดพระรามเก้าฯ
  15 ก.ค. 58 พิธีหล่อเทียนพรรษา
  14 ก.ค. 58 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  13 ก.ค. 58 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
  ก.ค. 58 กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  1 ก.ค. 58 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  1 ก.ค. 58 ตรวจสขุภาพครู ปีการศึกษา 2558
 
  เดือนมิถุนายน
  15-17 มิ.ย. 58 ค่ายคุณธรรม ม.4
  17 มิ.ย. 58 ทัศนศึกษา ม.4
  15 มิ.ย. 58 ทัศนศึกษา ม.3
  15 มิ.ย. 58 ทัศนศึกษา ม.2
  16 มิ.ย. 58 ทัศนศึกษา ม.1
  16-17 มิ.ย. 58 ค่ายคุณธรรม ม.3
  16-17 มิ.ย. 58 ค่ายคุณธรรม ม.2
  15 มิ.ย. 58 ค่ายคุณธรรม ม.1
  มิ.ย. 58 พิธีมอบ คุรุภัณฑ์ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดบึงทอง โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  26 มิ.ย. 58 สดุดีกวีไทย "สุนทรภู่"
  25 มิ.ย. 58 วันรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด
  22 มิ.ย. 58 ผอ.เขต สพม.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
  22 มิ.ย. 58 พิธีรับมอบพจนนุกรม "อังกฤษ-ไทย" กับมูลนิธิสุขุโม
  11 มิ.ย. 58 พิธีประดับตราสัญลักษณ์ นักเรียนชั้น ม.๔
  11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  11 มิ.ย. 58 อบรมการใช้สื่อสอนหุ่นยนต์เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม
  7 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  8-9 มิ.ย. 58 ตรวจสุภาพนักเรียน
  4 มิ.ย. 58 ค่ายศิลปะ "Art in Paradise 2015"
 
  เดือนพฤษภาคม
  29 พ.ค. 58 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
  28 พ.ค. 58 ประชุมครู
  28 พ.ค. 58 มอบรางวัล Gold Prize Winner จากการประกวด The 22nd Annual World CHILDREN'S PICTURE CONTEST
  28 พ.ค. 58 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
  22 พ.ค. 58 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
  21 พ.ค. 58 มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบวัดระดับพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4
  14 พ.ค. 58 ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียน ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน
  12 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
  11 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
  11-12 พ.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูฯ
  6-8 พ.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของครูที่ปรึกษาฯ