Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่องกำหนดการส่งวิจัยชั้นเรียน
ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (08 มีนาคม 2558)
 
Download มาตรฐานที่ 13 ปก / แบบประเมิน (07 มกราคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(27 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 40 คัน
(22 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฝ้าเพดาน
(20 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(19 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(18 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (15 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง
(12 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ
(1 พฤษภาคม 2558)
 
 
 
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตรวจสุภาพครู
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ทัศนศึกษา ม.๓
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ทัศนศึกษา ม.๒
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ทัศนศึกษา ม.๑
วันท ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ค่ายคุณธรรม ม.๓
วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
 
ค่ายคุณธรรม ม.๒
วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ค่ายคุณธรรม ม.๑
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
พิธีมอบ คุรุภัณฑ์ห้องประชุม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทอง
โดยคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง
สดุดีกวีไทย "สุนทรภู่"
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
วันรณรงค์ป้องกันต่อต้าน
ยาเสพติด
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ผอ.เขต สพม.2 ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีรับมอบพจนนุกรม
"อังกฤษ-ไทย" กับมูลนิธิสุขุโม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์
นักเรียนชั้น ม.๔
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
อบรมการใช้สื่อสอนหุ่นยนต์
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ตรวจสุภาพนักเรียน
วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ค่ายศิลปะ
"Art in Paradise 2015"
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุมครู
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
มอบรางวัล Gold Prize Winner
จากการประกวด The 22nd
Annual World CHILDREN'S
PICTURE CONTEST
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
การเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
วัดระดับพื้นฐานของนักเรียน
ม.๑ และ ม.๔
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียน
ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน
 
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพครูฯ
วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะของครูที่ปรึกษาฯ
วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โครงการพัฒนาจิต ชีวิตดีงาม
นำความรู้คู่คุณธรรม
วันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสี
คุณธรรม ๑๒ ประการ
นักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดวาดภาพ Intouch
 
นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น
การประกวดวาดภาพเยาวชน
House'อะวอร์ด
สหวิทยาเขตวังทองหลาง
อบรมครูศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซต์
วันที่ ๕-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
พิธีปัจฉิมนักเรียน
ม.๓ และ ม.๖
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้
STEM
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
การประกวดแข่งขันการวาดภาพฯ
"TOYOTA Dream Car"
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
กิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
พิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนดี ศรี บ.ล.
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
 
   
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter