Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
DownLoad แบบฟอร์มหน่วยการเรียน แผนการจัดเรียนรู้ ค่านิยม 12 ประการ
 
ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่องกำหนดการส่งวิจัยชั้นเรียน
ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (08 มีนาคม 2558)
 
Download มาตรฐานที่ 13 ปก / แบบประเมิน (07 มกราคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(27 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 40 คัน
(22 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฝ้าเพดาน
(20 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(19 พฤษภาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
(18 พฤษภาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเกษียณอายุราชการ
"ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน
โอบขวัญ เกษียณกาล"
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 
กิจกรรมค่ายวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"หนึ่งโครงงาน หนึ่งความดี
ถวายพ่อหลวงไทย"
ด้วยหลักไคเซน
ร่วมถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ งานกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคล
นักเรียนได้รับรางวัล
ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เข้าร่วมกิจกรรม
งานคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่พัก
 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
จัดการแข่งขันเขียนผังมโนทัศน์
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
กิจกรรมจิตอาสา
รณรงค์บริจาคโลหิต
ณ วัดบึงทองหลาง
พิธีมุทิตา
"กตเวทิตาจิต แด่คุณครูด้วยดวงใจ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
 
นักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดวาดภาพ
"ประเทศไทยคือบ้านของเรา
เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง"
จากนายกรัฐมนตรี
นักเรียนรับรางวัล
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ครั้งที่ ๙
การอบรมศิลปะนานาชาติ
ครั้งที่ ๑๐
 
ประชุมการหลอมแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
งานแนะแนว
จัดกิจกรรมแนะแนว
ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
จัดกิจกรรมประกวดมารยาท
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่นำชื่อเสียงกลุ่มสาระฯ
สังคม ศิลปะ และภาษาจีน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ
ในศตวรรษ ๒๑
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
คณิตสาสตร์
วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ
โณงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
 
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
การอบรมการสร้างสื่อการเรียน
โดยใช้ Google Applications
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรม "มัธยมวัดบึงทองหลาง
รวมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กิจกรรม ๑ วัน ๑ ความดี
ถวายพ่อหลวงไทย
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การประชุมสัมมนาภาคีสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กลุ่มสาระฯ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สวดมนต์สรภัญญะ ณ วัดพระรามเก้าฯ
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตรวจสุขภาพครู
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ค่ายคุณธรรม ม.๔
วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ทัศนศึกษา ม.๔
วันท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ทัศนศึกษา ม.๓
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ทัศนศึกษา ม.๒
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ทัศนศึกษา ม.๑
วันท ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ค่ายคุณธรรม ม.๓
วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
 
ค่ายคุณธรรม ม.๒
วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ค่ายคุณธรรม ม.๑
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
พิธีมอบ คุรุภัณฑ์ห้องประชุม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทอง
โดยคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง
สดุดีกวีไทย "สุนทรภู่"
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
วันรณรงค์ป้องกันต่อต้าน
ยาเสพติด
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ผอ.เขต สพม.2 ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีรับมอบพจนนุกรม
"อังกฤษ-ไทย" กับมูลนิธิสุขุโม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์
นักเรียนชั้น ม.๔
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
อบรมการใช้สื่อสอนหุ่นยนต์
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ตรวจสุภาพนักเรียน
วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ค่ายศิลปะ
"Art in Paradise 2015"
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุมครู
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
 
 
   
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter