Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ <ภาษาไทย> <English>
 
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
  <<< ปฏิทินวิชาการ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 >>>
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระราชินี ครบ ๗ รอบ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีไหว้ครู ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
 
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกาษา ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
เวทีหนีตาย รณรงค์ป้องกัน

ไข้เลือดออกและโรคเอดส์

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมค่ายพัฒนาฯ
ต้นกล้าผู้นำ หลักสูตรห้องเรียน
มัธยมสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมอบรม นร.แกนนำกิจกรรม
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
4H@5 Steps Model
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม กับ บ.ล.
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กลุ่มสาระฯสังคม นำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ผู้อำนวยการพบนักเรียน
ในวันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา
ณ ท้องสนามหลวง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เข้าร่วมกิจกรรมนายกพบเพื่อนครู
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูที่ปรึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมครเปิดภาคเรียนู ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างบทเรียน e-Learning
วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
คณะกรรมการจัดทำตารางสอน
ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ประชุมการจัดทำหลักสูตร
มัธยมสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
การอบรมนักเรียน
"ผู้นำสภานักเรียน"
ณ บางปู สมุทรปราการ
วันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้กระดาน Active Board
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
 
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
สืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
การประชุมผู้ปกครอง
และมอบตัวนักเรียน ม.๔
ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
ศึกษาดูงานด้านวิถีพุทธ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
การรายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
 
การอบรมนักเรียนผู้นำ
วันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
 
 
การติจตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
และปัจฉิมนิเทศ ม.๖
วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ค่ายบูรณาการสหกิจ
พัฒนาชีวิตผู้เรียน
สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
การประผลงาน Best Practice
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซต์
วันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ทำปฏิทินโรงเรียน
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
 
รูปรวม ม.๓/ม.๖
มีนาคม ๒๕๕๙
 
 
รังสรรค์โครงงานฯ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
แสด-ดำ อำลา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
การเลือกตั้งประธานกรรมการ
สภานักเรียน
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
พิธีมุทิตาคารวะ
ครูที่ปรึกษา
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
การประกวดภาพวาดโปสเตอร์
โครงการอิซูซุสัมพันธ์ ๒๕๕๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันสถาปนาโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง
ครบรอบ ๓๗ ปี
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ฟุตบอลกระชับมิตร
วันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กิจกรรม บล.คืนถิ่น ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
นักเรียนได้รับรางวัล
Word Art Contest
 
พิธีประดับบ่า
ลส.-นน สามัญรุ่นใหญ่
 
มอบเกียรติบัตร
การแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ ๖๕
ระดับภาคกลางและภาคตะวันตก
ประชุมครูเดือนกุมภาพันธ์
 
 
มอบเกียรติบัตร
นร.ดีศรี บล.
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มอบถ้วยและเกียรติบัตร
นักเรียนกีฬาฟุตบอล
 
 
   
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter