Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
Download แบบฟอร์มแผนการสอน (2 เมษายน 2557)
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (10 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(10 ตุลาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา (30 กันยายน 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายหินแกรนิตตราสัญลักษณ์โรงเรียน
1 งาน (24 กันยายน 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน 1 คัน (20 สิงหาคม 2557)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
ฝ้าเพดาน และพื้นห้องเรียน 14 ห้องเรียน (5 สิงหาคม 2557)
 
งาน "มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
รับรางวัลการประกวดวาดภาพ
Gift For Mom ปีที่ ๑๒
การอบรมการใช้งานแท็บเล็ต
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
การจัดทำแผน โครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
การอบรมพัฒนาครู
สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
รับรางวัลการประกวดวาดภาพ
โครงการอิซูซุเยาวชนสัมพันธ์ฯ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประชุมศูนย์ฯ ศิลปะ สพม.๒
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.๖
ณ วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.๖
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
ร่วมเดินรณรงค์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ประชุมครู และมอบรางวัล
การพัฒนาคะแนน o-net
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
มอบประกาศนียบัตรและทุน
นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาฯ
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์
ตราโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
ตรวจสุขภาพครู
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
ตรวจสุขภาพนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
กิจกรรมกระชับมิตร
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 
ประชุมครูและแนะนำครูใหม่
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ประชุมระดับและประชุมคณะสี
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
แสดงความยินดีกับครู คศ.3
หนึ่งแสนครูดี และครูดีไม่มีอบายมุข
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗