Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ <ภาษาไทย> <English>
 
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
 
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคู่พัฒนา
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมสวดมนต์ยาว
 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกทักษะการดำเนินธุรกิจ
โดยคณะวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
แข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม
 
แข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา
 
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
แข่งขัดจัดโต๊ะหมู่บูชา
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
 
กิจกรรมส่งเสริมการออมกับธยสคารโรงเรียน
 
มอบรางวัลการทายผลฟุตบอลยูโร
กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตต้นกล้าผู้นำ
หลักสูตรห้องเรียนสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
นักเรียนรับเกียรติบัตร
การสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
 
มอบเกียรติบัตร
ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
 
นร. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
มอบเกียรติบัตร
ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
กรกฎาคม ๒๕๕๙
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
เข้าฝึกทักษะด้านการงานอาชีพ
กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
พิธีประดับบ่า
ลส.-นน สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ รร.
ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรมวันรณรงค ป้องกัน
ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการดำเนินงานขยายผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรมสดุดีกวีไทย
"สุนทรภู่"
วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
กิจกรรมสวดมนต์ยาว
เฉลิมพระเกียรติฯ
มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระราชินี ครบ ๗ รอบ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีไหว้ครู ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
 
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกาษา ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
เวทีหนีตาย รณรงค์ป้องกัน

ไข้เลือดออกและโรคเอดส์

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมค่ายพัฒนาฯ
ต้นกล้าผู้นำ หลักสูตรห้องเรียน
มัธยมสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมอบรม นร.แกนนำกิจกรรม
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
4H@5 Steps Model
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม กับ บ.ล.
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กลุ่มสาระฯสังคม นำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ผู้อำนวยการพบนักเรียน
ในวันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา
ณ ท้องสนามหลวง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เข้าร่วมกิจกรรมนายกพบเพื่อนครู
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูที่ปรึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมครเปิดภาคเรียนู ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างบทเรียน e-Learning
วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
คณะกรรมการจัดทำตารางสอน
ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ประชุมการจัดทำหลักสูตร
มัธยมสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
การอบรมนักเรียน
"ผู้นำสภานักเรียน"
ณ บางปู สมุทรปราการ
วันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้กระดาน Active Board
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
 
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
สืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
การประชุมผู้ปกครอง
และมอบตัวนักเรียน ม.๔
ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
 
 
   
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter