Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ <ภาษาไทย> <English>
 
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
 
โครงการดำเนินงานขยายผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรม "B.L. 33
พร้อมลุย GAT"
ัวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
คณะครูร่วมตรวจสอบ
ผลการเรียนของนักเรียน
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๙
ัวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญ
ศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ผู้ปกครอง
ัวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 
กิจกรรม "ถักทอสายใย"
งานเกษียณอายุราชการ
ัวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม "จับมือร่วมใจ
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน"
ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี
ัวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี
ัวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จ.เพชรบุรี
ัวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม "ร้อยดวงใจ
บูชาครูเกษียณ"
ัวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 
นร.แข่งขันวาดภาพ
และได้รับรางวัลโครงการ
จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘
นร.แข่งขันวาดภาพ
และได้รับรางวัลจาก INTOUCH
บ. Unif มาทำกิจกรรม
และมอบทุนการศึกษาให้กับ นร.
 
ผอ. มอบเกียรติบัตร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 
โครงการปลูกรักษือาเซียน
เรียนรู้ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
best practiceฯ
คุณครูณัฐพงศ์ แสงศิริไพศาล
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้ด้วย
DLIT
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
รับมอบทุนการศึกษา
จากคุณวนิา กิตติบรรลุ
เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา
กับนักเรียน
พิธีมอบทุนการศึกษา
พระครูสุจิตวิมล
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคู่พัฒนา
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลการแข่งขัน
เรือ POP POP BOAT
การประชุมผู้บริหาร สบมท
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ผอ.มอบเกียรติบัตร
กลุ่มสาระฯศิลปะ
ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.๕
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๓๑ ส.ค.-๑ ก.ย. ๒๕๕๙
ค่ายคุณธรรม ม.๕
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมวันแม่
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ค่ายคุณธรรม ม.๖
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ค่ายคุณธรรม ม.๔
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ค่ายคุณธรรม ม.๓
วันท ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ค่ายคุณธรรม ม.๒
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ค่ายคุณธรรม ม.๑
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
อบรมความรู้ จาก สสวท
 
อบรมการใช้กระดาน Adtive board
 
 
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคู่พัฒนา
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
กิจกรรมสวดมนต์ยาว
 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกทักษะการดำเนินธุรกิจ
โดยคณะวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
แข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม
 
แข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา
 
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
แข่งขัดจัดโต๊ะหมู่บูชา
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
 
กิจกรรมส่งเสริมการออมกับธยสคารโรงเรียน
 
มอบรางวัลการทายผลฟุตบอลยูโร
กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตต้นกล้าผู้นำ
หลักสูตรห้องเรียนสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
นักเรียนรับเกียรติบัตร
การสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
 
มอบเกียรติบัตร
ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
 
นร. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
มอบเกียรติบัตร
ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
กรกฎาคม ๒๕๕๙
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
เข้าฝึกทักษะด้านการงานอาชีพ
กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
พิธีประดับบ่า
ลส.-นน สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ รร.
ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรมวันรณรงค ป้องกัน
ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการดำเนินงานขยายผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรมสดุดีกวีไทย
"สุนทรภู่"
วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
กิจกรรมสวดมนต์ยาว
เฉลิมพระเกียรติฯ
มิถุนายน ๒๕๕๙
 
 
   
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter