ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย
สอนภาษาไทย <ภาษาไทย>
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (19 ธันวาคม 2560
)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15 ธันวาคม 2560)
<เอกสารแนบ>
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (22 สิงหาคม 2560)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
 
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 
การอบรมการสร้างเว็บไซต์นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๓,๖
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ครบรอบ ๔๐ ปี ๔ ทศวรรษ
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การนิเทศติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์
โครงการอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศรอบที่๑
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การเลือกตั้งประธานกรรมการ
สภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
พิธีปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
เนื่องในงาน OPEN HOUSE
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
 
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๔๖๒
พิธีมอบโล่และรางวัลครูดีเด่น
เนื่องในงานวันครู
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 
นักเรียนดีเด่นพบนายก
รับโล่นักเรียนดีเด่นกับนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
อบรมครูการทำ PLC
ของครูในสถานศึกษา
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
Chismas Day
กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายคุณธรรมนักเรียนชัั้น ม.๖
อุทยานประวัติศาสร์อยุธยา
วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ท่านผู้อำนวยการ- คณะครู ร่วมกิจกรรมวันชาติ
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือ-ยุวกาชาติ
วันที่ ๒๙ พ.ย.-๑ ธ.ค.๖๑
 
การประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
กิจกรรมประกวดนางนพมาศ
และแข่งขันตำส้มตำลีลา ในวันลอยกระทง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปะหัตถกรรมประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพม.๒
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
การแข่งขันสวดมนแปลภาษาอังกฤษ
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๑
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การแข่งขันกีฬาภายใน
บึงทองหลางเกมส์ ครั้งที่ ๓๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ฯ (PLC)
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การอบรมระเบียบและวินัย
ข้าราชการครูในสถานศึกษา
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณธรรม
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
อบรมครูการบันทึกข้อมูล
LogbookTeacher
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ศึกษาดูงานโรงเรียนแจ้งร้อน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
งานมุทิตาบูชาครูเกษียณ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
 
การหลอมแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ค่ายภาษาอังกฤษ
Cultural Camp
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์
โดยกองบังคับการปราบปราม
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
 
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
การจัดการเรียนรู้วิชาการสัมมนา
รู้เท่ารู้เท่าเข้าใจรักในวัยเรียน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัล
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
มหัศจรรย์์วันวิทยาศาสตร์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
นิเทศติดตามผลเชิงประจักษ์
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมวันแม่ชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
ระดับชั้น ม.๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมนนทบุรี
วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ถวาย ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ต้อนรับผู้อำนวยการ
ดร.ประหยัด ทองทา
วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ประชุมครูประจำเดือนกรกฏาคม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
คณะครู-นักเรียน ร่วมพิธีประชุมเพลิง
พระครูพิศาสวิริยะคุณ ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ค่าย STEM ศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระครูพิศาสลวิริยะคุณ(สิงโต เทศกาล)
วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
กิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมสดุดีกวีไทย
วันสุนทรภู่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตรวจสุขภาพข้าราชการครูและลูกจ้าง
ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชุมปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา โดย สพม.๒
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
การประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะครูและนักเรียน ถวายปัจจัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
การประชุมข้าราชการบำนาญ
จัดโดยข้าราชการบำนาญ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศน่าเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประกวด Best Practices
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพอิซูซุุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.ต้น
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อบรมคอมพิวเตอรข้าราชการครู
การสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
อบรมครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค
Thailand 4.0
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
   
 
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter