Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย
สอนภาษาไทย <ภาษาไทย>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ <ภาษาไทย> <English>
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (19 ธันวาคม 2560
)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15 ธันวาคม 2560)
<เอกสารแนบ>
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (22 สิงหาคม 2560)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
พิธีบวงสรวงหลวงปู่พัก พระภูมิเจ้าที่
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
เปิดอาคารคุรุมิตร
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ- ครูดีศรี บล.
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
นักเรียนดีศรี บล.
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เกียรติบัตรนักเรียนดีศรี บล.
ด้านผู้มีผลการเรียนดี
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมตรุษจีนไหว้เจ้าไชน่าทาวน์
บึงทองหลาง ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพ
โครงการอิซุซุเยาวชนสัมพันธ์
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรม Open house
และกิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด
มกราคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
มกราคม ๒๕๖๑
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
งานวันครู กศจ.กรุงเทพมหานคร
คณะครูรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๑
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ปกครอง
มกราคม ๒๕๖๑
จัดติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมค่ายวิชาการและทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒ ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
ศึกษานิเทศก์จาก สพม.2
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม PLC ของโรงเรียน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๗
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บ.ล.คืนถิ่นครั้งที่ ๑๓
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ ๑๐ พฤศิกายน ๒๕๖๐
การสอบธรรมะศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ณ ค่ายอิทธินัท จ.สระบุรี
วันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
ประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
นักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การแข่งขันกีฬาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่่มาตรฐานสากล
วันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาครูเกษียณ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ทำความดีตามแนวพระราชดำริ
วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
 
การอบรมเครือข่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ศตข.สพฐ
วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร)
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสวดโอ้เอ้วิหารราย
วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ ๓-๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
สะเต็มศึกษา(STEM)ระดับ ม.ต้น
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกอง
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
 
   
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter