Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย
สอนภาษาไทย <ภาษาไทย>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ <ภาษาไทย> <English>
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (22 สิงหาคม 2560)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
สำหรับครูและโทรทัศน์สีจอแบน(29 กรกฎาคม 2558)
 
 
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ณ ค่ายอิทธินัท จ.สระบุรี
วันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
ประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
นักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การแข่งขันกีฬาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่่มาตรฐานสากล
วันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาครูเกษียณ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ทำความดีตามแนวพระราชดำริ
วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
 
การอบรมเครือข่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ศตข.สพฐ
วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร)
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสวดโอ้เอ้วิหารราย
วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ ๓-๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
สะเต็มศึกษา(STEM)ระดับ ม.ต้น
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกอง
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมสดุดีกวีไทย สุนทรภู่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพต้นกล้าผู้นำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
ตรวจสุขภาพข้าราชการครู
พนักงานราชการ,เจ้าหน้าที่ประจำปี
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ประชุมครูผู้ช่วย,ครูอัตราจ้าง
,พนักงานราชการ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
 
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องจากวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รับมอบรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอล
จ.จันทบุรี
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
ค่ายเยาวชนคนดีเสริมสร้างภาวะผู้นำ
หลักสูตรห้องเรียนมัธยมสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๖๐
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วม
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
รางวัลห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศน่าเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รับมอบตัวนักเรียน ม.๑,ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
การอบรมครูด้วยการสร้างสื่อการเรียน
โดยใช้ Google Applications
วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยใช้กระบวนการ PLC
ณ บ้านไม่ชายเลน จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.๑
วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
 
สอบเข้าเรียนระดับ ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
รับประกาศนียบัตร ม.๓,ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 
รับสมัครนักเรียน ม.๑-ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
การอบรมนักเรียนผู้นำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
สมาคมผู้ปกครองและครู
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นิเทศภายใน โดย สพม.๒
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
 
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าย ๕ ภาคีสหกิจพัฒนาชีวิตผู้เรียน
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
 
กิจกรรมนักเรียนดีศรี บ.ล.
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง
และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค
์วันวาเลนไทน์
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน
 
 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กิจกรรมการอยู่ค่าย เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพศิลปะ
 
 
พิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาด
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ศึกษาดูงานโณงเรียนเพลินพัฒนา
 
อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษา
เพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
 
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
 
งานฉลองปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
การนิเทศติดตามและประเมินผล
การจักการศึกษา ระยะที่ ๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
 
 
   
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter