ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย
สอนภาษาไทย <ภาษาไทย>
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (19 ธันวาคม 2560
)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15 ธันวาคม 2560)
<เอกสารแนบ>
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (22 สิงหาคม 2560)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
คณะครู-นักเรียน ร่วมพิธีประชุมเพลิง
พระครูพิศาสวิริยะคุณ ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ค่าย STEM ศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระครูพิศาสลวิริยะคุณ(สิงโต เทศกาล)
วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
กิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมสดุดีกวีไทย
วันสุนทรภู่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตรวจสุขภาพข้าราชการครูและลูกจ้าง
ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชุมปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา โดย สพม.๒
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
การประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะครูและนักเรียน ถวายปัจจัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
การประชุมข้าราชการบำนาญ
จัดโดยข้าราชการบำนาญ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศน่าเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประกวด Best Practices
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพอิซูซุุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.ต้น
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อบรมคอมพิวเตอรข้าราชการครู
การสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
อบรมครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค
Thailand 4.0
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับชั้นม.๑,ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 
การอบรมนักเรียนผู้นำ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ค่ายอิทธิณัฐ จ.สระบุรี
วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
การประชุมครูครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
อบรมเว็บไซต์นักเรียน
ระหว่างวันที่ ๕-๙ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
นักเรียนชั้นม.๓,ม.๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีบวงสรวงหลวงปู่พัก พระภูมิเจ้าที่
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
เปิดอาคารคุรุมิตร
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ- ครูดีศรี บล.
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
นักเรียนดีศรี บล.
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เกียรติบัตรนักเรียนดีศรี บล.
ด้านผู้มีผลการเรียนดี
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมตรุษจีนไหว้เจ้าไชน่าทาวน์
บึงทองหลาง ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพ
โครงการอิซุซุเยาวชนสัมพันธ์
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรม Open house
และกิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด
มกราคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
มกราคม ๒๕๖๑
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
งานวันครู กศจ.กรุงเทพมหานคร
คณะครูรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๑
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ปกครอง
มกราคม ๒๕๖๑
จัดติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมค่ายวิชาการและทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒ ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
ศึกษานิเทศก์จาก สพม.2
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม PLC ของโรงเรียน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๗
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บ.ล.คืนถิ่นครั้งที่ ๑๓
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ ๑๐ พฤศิกายน ๒๕๖๐
การสอบธรรมะศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ณ ค่ายอิทธินัท จ.สระบุรี
วันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
ประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
นักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การแข่งขันกีฬาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่่มาตรฐานสากล
วันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาครูเกษียณ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ทำความดีตามแนวพระราชดำริ
วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
 
การอบรมเครือข่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ศตข.สพฐ
วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
มัธยมวัดบึงทองหลางรวมใจ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร)
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสวดโอ้เอ้วิหารราย
วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ ๓-๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
สะเต็มศึกษา(STEM)ระดับ ม.ต้น
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกอง
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
 
   
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter