Matthayomwatbuengthonglang Announcement
Full-time Foreign Teacher Required
CLICK!!<English>

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง
รับสมัครครูอัตราจ้างต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่!! <English>

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย
สอนภาษาไทย <ภาษาไทย>
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (19 ธันวาคม 2560
)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15 ธันวาคม 2560)
<เอกสารแนบ>
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (22 สิงหาคม 2560)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
 
 
 
 
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
หัวข้อ ระเบียบและวินัยข้าราชการครู
วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การประชุม"แนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อปลอด 0,ร,มส. สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
สอบคัดเลือกเข้าม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
พการอบรมนักเรียนผู้นำ
ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.๑,ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ๒๕๖๒
ส่งเสริมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 
การประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
การประเมินคุณภาพภายใน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 
การอบรมการสร้างเว็บไซต์นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๓,๖
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ครบรอบ ๔๐ ปี ๔ ทศวรรษ
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การนิเทศติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์
โครงการอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศรอบที่๑
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การเลือกตั้งประธานกรรมการ
สภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
พิธีปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
เนื่องในงาน OPEN HOUSE
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
 
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๔๖๒
พิธีมอบโล่และรางวัลครูดีเด่น
เนื่องในงานวันครู
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 
นักเรียนดีเด่นพบนายก
รับโล่นักเรียนดีเด่นกับนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
อบรมครูการทำ PLC
ของครูในสถานศึกษา
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
Chismas Day
กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายคุณธรรมนักเรียนชัั้น ม.๖
อุทยานประวัติศาสร์อยุธยา
วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ท่านผู้อำนวยการ- คณะครู ร่วมกิจกรรมวันชาติ
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือ-ยุวกาชาติ
วันที่ ๒๙ พ.ย.-๑ ธ.ค.๖๑
 
การประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
กิจกรรมประกวดนางนพมาศ
และแข่งขันตำส้มตำลีลา ในวันลอยกระทง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปะหัตถกรรมประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพม.๒
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
การแข่งขันสวดมนแปลภาษาอังกฤษ
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๑
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การแข่งขันกีฬาภายใน
บึงทองหลางเกมส์ ครั้งที่ ๓๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ฯ (PLC)
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การอบรมระเบียบและวินัย
ข้าราชการครูในสถานศึกษา
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณธรรม
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
อบรมครูการบันทึกข้อมูล
LogbookTeacher
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ศึกษาดูงานโรงเรียนแจ้งร้อน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
   
 
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter