ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ<English>
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย
สอนภาษาไทย <ภาษาไทย>
 
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (19 ธันวาคม 2560
)
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15 ธันวาคม 2560)
<เอกสารแนบ>
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (22 สิงหาคม 2560)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง บริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มให้นักเรียน (30 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เรื่อง จำหน่ายน้ำปั่นในโรงอาหาร (11 พฤษภาคม 2559)
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง(31 สิงหาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
การแข่งขันสวดมนแปลภาษาอังกฤษ
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๑
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การแข่งขันกีฬาภายใน
บึงทองหลางเกมส์ ครั้งที่ ๓๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ฯ (PLC)
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การอบรมระเบียบและวินัย
ข้าราชการครูในสถานศึกษา
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณธรรม
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
อบรมครูการบันทึกข้อมูล
LogbookTeacher
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ศึกษาดูงานโรงเรียนแจ้งร้อน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
งานมุทิตาบูชาครูเกษียณ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
 
การหลอมแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ค่ายภาษาอังกฤษ
Cultural Camp
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์
โดยกองบังคับการปราบปราม
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
 
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
การจัดการเรียนรู้วิชาการสัมมนา
รู้เท่ารู้เท่าเข้าใจรักในวัยเรียน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัล
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
มหัศจรรย์์วันวิทยาศาสตร์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
นิเทศติดตามผลเชิงประจักษ์
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมวันแม่ชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
ระดับชั้น ม.๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมนนทบุรี
วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ถวาย ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ต้อนรับผู้อำนวยการ
ดร.ประหยัด ทองทา
วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ประชุมครูประจำเดือนกรกฏาคม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
คณะครู-นักเรียน ร่วมพิธีประชุมเพลิง
พระครูพิศาสวิริยะคุณ ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ค่าย STEM ศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระครูพิศาสลวิริยะคุณ(สิงโต เทศกาล)
วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
กิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมสดุดีกวีไทย
วันสุนทรภู่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตรวจสุขภาพข้าราชการครูและลูกจ้าง
ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชุมปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา โดย สพม.๒
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
การประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะครูและนักเรียน ถวายปัจจัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดบึงทองหลาง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
การประชุมข้าราชการบำนาญ
จัดโดยข้าราชการบำนาญ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศน่าเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประกวด Best Practices
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนรับรางวัลประกวดวาดภาพอิซูซุุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.ต้น
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อบรมคอมพิวเตอรข้าราชการครู
การสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
อบรมครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค
Thailand 4.0
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับชั้นม.๑,ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 
การอบรมนักเรียนผู้นำ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ค่ายอิทธิณัฐ จ.สระบุรี
วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
การประชุมครูครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
อบรมเว็บไซต์นักเรียน
ระหว่างวันที่ ๕-๙ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 
   
 
 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
visitors estimator
Stat free hit counter